ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "2141 - REFINERY EXPANSION 2005 SPECS" ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΡΟ "PROJ. 2279 - NEW CDU COMPLEX".
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ.
 • ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΝΌΣ ΠΙΝΑΚΑ 20 KV ΤΥΠΟΥ ΖΧ2 (ΔΙΠΛΟΥ ΖΥΓΟΥ) ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ MOTOR OIL ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΝΈΟ INCINERATOR H-4701 N.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ & ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ.
 • ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΕΤΟΣ 2008).
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΡRESSURE ΤRANSMITTERS ΣΤΗΝ U-1200.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ PDT ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ U-400.
 • ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 31-F1-716 ΣΤΟ DCS & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΤΟ DCS.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ MOTOR OIL HELLAS E-4400.
 • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΡΟΗΣ ΣΤΑ FLARES & ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.
 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2004.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ» ΣΤΗΝ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

motor oil energy

motor oil energy

motor oil energy

motor oil energy

motor oil energy